Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe – Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia dla 15-20 osób.

Szkolenie będzie skierowane głównie do cudzoziemców.

 

Miejsce: województwo warmińsko-mazurskie

Termin szkolenia: do ustalenia z Wykonawcą

Czas trwania szkolenia: 2 dni (12h)

 

Do składania ofert zachęcamy Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują pracownikami posiadającymi wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz są w stanie zapewnić w trakcie szkolenia pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu szkolenia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie w/w usługi.

 

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z załącznikami potwierdzającymi referencje oraz szczegółowym programem szkolenia na adres mailowy Izby Rzemiosła. Oferty będą przyjmowane do dnia 21.02.2020 roku.

 

Osoba do kontaktu: Justyna Kaczorek

WMIRiP, ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn,

tel.: 89 527 61 88

e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl

NIP 739 020 21 39

Godz. urzędowania: 7.00 – 15.00

 

                                                            

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.