Nauka zawodu

Zostań zawodowcem w rzemiośle – praktyczna nauka zawodu

Gimnazjalisto zbliża się czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, czyli przyszłej drogi edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej!!!

Serdecznie zachęcamy wszystkich absolwentów szkoły gimnazjalnej do możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w zakładach rzemieślniczych. Walorami takiej formy organizacji edukacji zawodowej jest m.in. uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy oraz poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła gimnazjum, jest w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu. Nauka odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna zostać zawarta za pośrednictwem cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że umowa jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują: pracodawca-właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń-młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie dokształcającym. W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin mogą uzyskać Europass – Suplement do świadectwa czeladniczego. Uzyskane świadectwo czeladnicze jest państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uznawanym również poza granicami naszego kraju.

Bliższych informacji na temat praktycznej nauki zawodu udzielają Cechy zrzeszone w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości: