Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle

Na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 04.06.2016 Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 jest Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Funduszy Strukturalnych.

W okresie 2016-2018 planuje się stworzenie 10.860 zadań egzaminacyjnych dla 15 zawodów ze szkoleniem metodologicznym dla członków Zespołów Autorskich, stworzeniem Poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych i platformy internetowej oraz 15 szkoleniami metodycznymi dla 375 członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w tych zawodach i 2 szkolenia dla kobiet kandydatek do komisji egzaminacyjnych. Przeszkoleni członkowie będą uczestniczyć w tworzeniu kolejnych pakietów zadań egzaminacyjnych. W II etapie – koncentracja nastąpi na 25 zawodach pokrewnych. W I etapie projektu dotyczącego zadań zawodowych dla 15 zawodów zostaną opracowane wspólne dla wszystkich zawodów tematy egzaminacyjne o charakterze ogólnym tj. prawo pracy (I), bhp i ppoż. (II), ochrona środowiska (III), podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem (IV), dokumentacja działalności gospodarczej (V), a dla mistrzowskiego dodatkowo; podstawy psychologii i pedagogiki (VI), metodyka nauczania (VII). Opracowane zadania egzaminacyjne dla tych tematów będą wykorzystywane i okresowo ewaluowane na dalszych etapach tworzenia zadań egzaminacyjnych – jako wspólne dla wszystkich zawodów.

Na potrzeby udostępniania zadań egzaminacyjnych w projekcie zakłada się budowę Platformy EWR z przeznaczaniem dla pracodawców i członków komisji egzaminacyjnych, pracowników działów oświaty izb rzemieślniczych oraz kandydatów do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

W zakresie zadania nr 1 przeprowadzono nabór i weryfikację kandydatów do zespołów autorskich dla tematów ogólnych (m.in. prawo pracy, ochrona środowiska, itp.). Warto zaznaczyć, iż tematy ogólne, a zwłaszcza podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania przewidziane na poziom mistrza nadawany w Polsce wyłącznie przez izby rzemieślnicze. Aby zoptymalizować koszty i efekty szkolenia połączono grupę autorów tematów ogólnych z autorami z branży spożywczej. Branża ta jest jedną z wiodących w rzemiośle, a dodatkowym argumentem jest fakt, iż od niedawna – wraz z nowelizacją Ustawy o rzemiośle – branża ta została wzmocniona o działalność w zakresie „gastronomii”. Obie grupy wzajemnie się uzupełniały i dyskutowały, co przełoży się pozytywnie na organizację i treści kolejnych szkoleń. W okresie wrzesień – listopad odbywała się rekrutacja członków zespołów autorskich w pozostałych branżach: budowlanej, drzewnej, metalowo – motoryzacyjnej oraz usług osobistych.

W okresie czerwiec 2016 – styczeń 2017 zrealizowano cztery szkolenia metodyczne dla 70 członków Zespołów Autorskich w 15 zawodach. W dniach 13-14 lutego 2017 zrealizowano spotkanie wartościujące z udziałem autorów, recenzentów, metodyków i walidatorów branżowych. Zdiagnozowano słabości zadań egzaminacyjnych opracowanych w etapie bazowym z Funduszu Oświatowego ZRP w latach 2013-2014. Trwa przegląd standardów wymagań egzaminacyjnych i rozpoczęto weryfikację zadań egzaminacyjnych dla 20 zawodów z etapu bazowego.

W zakresie zadania nr 2 dokonano analizy materiałów z izb rzemieślniczych poświęconych doświadczeniom z wdrażania zadań egzaminacyjnych z etapu bazowego (2013-2014). Opisane wnioski i rekomendacje zostały wykorzystane przy organizacji szkolenia dla członków Zespołów Autorskich, szczególnie w zakresie weryfikacji programu szkolenia. Wnioski te wzięto pod uwagę przy weryfikacji szkolenia dla kobiet – pracodawców kandydatek do komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. W dniach 19-20 września 2016 odbyło się pierwsze szkolenie dla kobiet – pracodawców kandydatek do pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnej izb rzemieślniczych. Na szkolenie wyłoniono 25 uczestniczek. Drugie szkolenie kobiet zaplanowano w terminie 5-6.12.2016. Łącznie przeszkolonych będzie 50 kobiet – pracodawców.

Zorganizowano nabór na 15 szkoleń dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w 15 zawodach wytypowanych dla tego etapu. W ramach branży spożywczej wytypowano zawody: cukiernik, kucharz, wędliniarz. Dla metalowo- motoryzacyjnej są to ślusarz, elektromechanik, blacharz samochodowy. W drzewnej będą to stolarze, cieśle i tapicerzy. Budowlana skoncentruje się na zawodach: glazurnik, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

W ramach ostatniej z wybranych na ten etap branż – usługi osobiste – szkolić będziemy w zawodach: fryzjer, kosmetyczka i florysta. Realizację szkoleń planujemy zakończyć w I kwartale 2018.

Na tym etapie przeszkoliliśmy 101 członków komisji egzaminacyjnych (wartość docelowa 375 osób).

W obrębie zadania nr 3 tworzymy platformę internetową egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w rzemiośle (w skrócie platforma internetowa EWR). Do realizacji tego zadania wyłoniono – w trybie przetargu nieograniczonego – firmę NetCreator sp. z o.o. Prace nad stworzeniem platformy są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym we wniosku o dofinansowanie. Platforma została już uruchomiona produkcyjnie a w tej chwili wstawiane są tu istotne informacje i wprowadza się wypracowane w projekcie zadania egzaminacyjne (10945 zadań).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z platformy www.ewr.zrp.pl