INTACT

INTACT Integracja nowo przybyłych migrantów poprzez ocenę kompetencji i doskonalenie zawodowe wysokiej jakości (Integration of Newly Arrived Migrants by Means of Competency Assessment and High-Quality Further Vocational Training)

Cel Projektu:

Szybka i trwała integracja nowo przybyłych migrantów/uchodźców w życie zawodowe oraz przeciwdziałanie rosnącemu niedoborowi wykwalifikowanych przedsiębiorców.

Wiarygodna identyfikacja kompetencji, zdolności i predyspozycji do pracy poprzez dwuetapową procedurę oceny.

Ukończenie wysokiej jakości i kompleksowego programu doskonalenia zawodowego, z oficjalnie uznanym dyplomem, który odpowiada wynikom oceny kompetencji.

Indywidualny coaching i staże w długoterminowych pracach w MŚP.

Dlaczego potrzebujemy tego projektu?

Duża liczba uchodźców w krajach europejskich, którzy muszą być zintegrowani z siłą roboczą.

Długie i biurokratyczne procedury uznawania kwalifikacji, które prowadzą do spadku poziomu motywacji.

Często zarówno oficjalne kwalifikacje, jak i kompetencje nabyte w sposób nietradycyjny nie są uznawane. Powoduje to wysoki wskaźnik przerywania nauki w wymaganych szkoleniach ze względu na długi czas trwania, niedostateczne zaangażowanie uczestników i niestymulujące środowisko.

Kłopotliwy niedobór wykwalifikowanych pracowników w wielu MŚP.

Niedobór pracowników będzie się nadal zwiększał z powodu zmian demograficznych

Więcej miejsc pracy jest traconych rocznie z powodu nieudanych przeniesień własności przedsiębiorstw niż jest tworzonych miejsc pracy przez nowo powstające przedsiębiorstwa.

Niepokojąco wysoka stopa bezrobocia wśród obcokrajowców.

Partnerzy Projektu:

1. Hanseatic Parliament, Hamburg, Germany (Partner Główny)

2. Vocational Academy Hamburg, Germany (Akademia Zawodowa)

3. Chamber of Crafts Schwerin, Germany (Izba Rzemiosła)

4. Chamber of Crafts Olsztyn, Poland (WMIRiP)

5. Institute for Applied Industrial Research, Austria (Instytut Stosowanych Badań Przemysłowych)

6. Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland (Uniwersytet Nauk Stosowanych)

7. T2I – Technology, Transfer and Innovation, Treviso, Italy (Technologia, transfer i innowacje)

Rola Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w projekcie.

Z powodu specyficznego podejścia władz polskich do przyjmowania uchodźców, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie jest partnerem wdrożeniowym ale partnerem eksperymentalnym. Podczas warsztatów i konferencji zapoznajemy partnerów z warunkami, doświadczeniami i perspektywami Polski w zakresie tematyki dla konsorcjum projektowego.

Na różnych etapach realizacji projektu testowane będą m.in. narzędzia oceny kompetencji, programy doskonalenia zawodowego oraz coaching i programy integracyjne.

Naszym zadaniem na tym etapie projektu jest udział w warsztatach oraz udanie się do jednego z partnerów wdrożeniowych w celu obserwacji ich pracy. Oznacza to, że jesteśmy obecni podczas testów, widzimy w jaki sposób są przeprowadzane i oceniamy jak działają. Następnie z tymi doświadczeniami wracamy do Polski i omawiamy je z MŚP, innymi Izbami, służbami zatrudnienia, administracją publiczną. Musimy także do grudnia 2018 roku przeprowadzić własne testy narzędzia kompetencji jakim jest opracowany kwestionariusz oraz rozmowa z ankietowanymi. Nasze testy mamy przeprowadzić na wybranej grupie uczestników a następnie przedstawić raport z testów dla Hanse Parlamentu.

Na zakończenie projektu naszym zadaniem będzie zorganizowanie konferencji wraz z Parlamentem Hanzeatyckim.

Na naszej stronie internetowej będziemy publikować informacje o projekcie jak również będziemy konsultować wyniki z realizacji projektu z naszymi organizacjami. Dla EU ważne jest jak najszersze rozpowszechnianie informacji o projekcie.

Strona projektu: www.int-act.org