Egzamin Mistrzowski

1. Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

2. Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego – dostępny w zakładce formularze do pobrania

2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).

4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.

5. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)

6. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

7. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – dostępny w zakładce formularze do pobrania

KOPIE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO EGZAMINU NALEŻY PRZEDSTWIĆ WRAZ Z ORYGINAŁAMI W CELU ICH UWIERZYTELNIENIA.

3. Przebieg egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (cześć ustna i część pisemna).

Etap praktyczny odbywa się w zakładzie u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej i polega on na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

1. Rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

2. Dokumentacja działalności gospodarczej

3. Rysunek zawodowy

4. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

5. Podstawowe zasady ochrony środowiska

6. Podstawowe przepisy prawa pracy

7. Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

8. Podstawy psychologii i pedagogiki

9. Metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu zdający sprawdza kompletność stron.

Część ustna egzaminu teoretycznego polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresy następujących tematów:

1. Technologia

2. Maszynoznawstwo

3. Materiałoznawstwo

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut. Po przygotowaniu przystępuje do udzielania odpowiedzi ustnej przed zespołem egzaminacyjnym. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Po ukończonym egzaminie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odczytuje wyniki egzaminu.

Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, w którym zamieszczona jest informacja, z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

Standardy egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego w zakładce oświata zawodowa.