Cennik usług egzaminacyjnych

CENNIK USŁUG EGZAMINACYJNYCH CZELADNICZYCH, MISTRZOWSKICH I SPRAWDZAJĄCYCH

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE

Kwalifikacje i oświata zawodowa

Cena

1

Egzamin czeladniczy

711,00 zł

2

Egzamin mistrzowski

1422,00 zł

3

Egzamin sprawdzający

237,00 zł

4

Egzamin poprawkowy czeladniczy

356,00 zł

5

Egzamin mistrzowski poprawkowy

711,00 zł

6

Wyrażenie zgody na przedłużenie lub skrócenie czasu trwania nauki zawodu

60,00 zł

7

Koszty zorganizowania egzaminu fryzjerskiego próbnego na wniosek zainteresowanych

80,00 zł

8

Wydanie dokumentów z akt archiwalnych

30,00 zł

9

Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego członkiem Cechu

100,00 zł

10

Wydanie innych zaświadczeń

20,00 zł

11

Wydanie duplikatu
Świadectwo czeladnicze

26,00 zł

Dyplom mistrzowski

26,00 zł

12

Ozdobny dyplom
Dyplom czeladniczy

100,00 zł

Dyplom mistrzowski

100,00 zł

13

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do egzaminów Zwrot opłaty za egzaminy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego pomniejszonej o 10 %

14

Opinia o kontynuacji tradycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przed rokiem 1989 (dla organizacji rzemieślniczych i ich członków wydanie opinii jest bezpłatne)

150 zł