Cennik usług egzaminacyjnych

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 5/20

Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

z dn 15.01.2020

CENNIK USŁUG EGZAMINACYJNYCH CZELADNICZYCH, MISTRZOWSKICH I SPRAWDZAJĄCYCH

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE

Kwalifikacje i oświata zawodowa

Cena

1

Egzamin czeladniczy

716,00 zł

2

Egzamin mistrzowski

1432,00 zł

3

Egzamin sprawdzający

256,00 zł

4

Egzamin poprawkowy czeladniczy

358,00 zł

5

Egzamin mistrzowski poprawkowy

716,00 zł

6

Wyrażenie zgody na przedłużenie lub skrócenie czasu trwania nauki zawodu

60,00 zł

7

Koszty zorganizowania egzaminu fryzjerskiego próbnego na wniosek zainteresowanych

80,00 zł

8

Wydanie dokumentów z akt archiwalnych

50,00 zł

9

Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego członkiem Cechu oraz Rzemieślnika będącego członkiem Cechu niezrzeszonego w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

150,00 zł

10

Wydanie innych zaświadczeń

50,00 zł

11

Wydanie duplikatu  
Świadectwo czeladnicze

26,00 zł

Dyplom mistrzowski

26,00 zł

12

Wydanie duplikatu innych dokumentów 50,00 zł
13 Ozdobny Dyplom czeladniczy

150,00 zł

Ozdobny Dyplom mistrzowski

150,00 zł

14

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do egzaminów Zwrot opłaty za egzaminy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego pomniejszonej o 10 %

15

 

Opinia o kontynuacji tradycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przed rokiem 1989 (dla organizacji rzemieślniczych i ich członków wydanie opinii jest bezpłatne)

100 zł

a) załącznik opracowany na podstawie ksiąg wieczystych

200 zł

(za każdy załącznik)