Działalność

Działalność Izby

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. oraz własnego Statutu.

Od roku 1945 prowadzi działalność o charakterze for non-profit na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zrzesza 15 organizacji cechowych i 2 spółdzielnie rzemieślnicze. Organizacje będące członkami Izby zrzeszają ok. 1.500 zakładów rzemieślniczych, zatrudniających blisko 15.000 pracowników.

Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako instytucja otoczenia biznesu:

 • reprezentujemy interesy rzemiosła wobec administracji państwowej, władzy oraz instytucji zagranicznych,
 • aktywnie uczestniczymy w dialogu społecznym po stronie pracodawców,
 • bierzemy udział w wojewódzkich radach zatrudnienia,
 • promujemy rzemiosło warmińsko-mazurskie,
 • udzielamy pomocy instruktażowej, doradczej i informacyjnej,
 • promujemy i rozpowszechniamy społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR),
 • sprawujemy nadzór nad przygotowaniem zawodowym w rzemiośle,
 • nadajemy kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie,
 • prowadzimy usługi szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców oraz potrzeb rynku pracy,
 • aplikujemy i realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską.

Naszą misją jest:

 • przygotowanie dobrze wyszkolonych kadr dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości,
 • partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (mśp),
 • stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników mśp,
 • podnoszenie konkurencyjności mśp poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług.

O jakości naszych usług szkoleniowych i egzaminacyjnych świadczą:

 • Licencja Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenia i egzaminowanie spawaczy.

Współpracujemy z organizacjami:

w regionie:

z Warmińsko-Mazurskim Urzędem  Marszałkowskim, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Państwową Inspekcją Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, cechami i spółdzielniami rzemieślniczymi, organizacjami otoczenia mśp oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami.

w kraju:

ze Związkiem Rzemiosła Polskiego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, innymi izbami rzemieślniczymi.

z zagranicy:

z Izbą Rzemieślniczą w Ulm (Niemcy), Izbą Rzemieślniczą w Côtes d’Armor (Francja), Parlamentem Hanzeatyckim – Hamburg (Niemcy)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Kwalifikacji

Od 1993 roku prowadzimy Centrum Kształcenia Zawodowego. Realizujemy szkolenia zawodowe na wysokim poziomie, które są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Umożliwiamy zdobycie nowych zawodów, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kształcenie zawodowe dostosowujemy do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i egzaminacyjną. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika. Oprócz szkoleń zawodowych uczestnikom oferujemy również wsparcie motywacyjne. Absolwentom pomagamy w kontaktach z pracodawcami.

 • przeprowadzamy egzaminy czeladnicze dla osób młodocianych i pełnoletnich w ponad 30 zawodach,
 • przeprowadzamy egzaminy mistrzowskie,
 • prowadzimy nadzór nad praktyczną nauką zawodu w rzemiośle,
 • rocznie nadajemy ok. 1.000 kwalifikacji czeladniczych oraz ok. 120 mistrzowskich.

Posiadamy własne zaplecze warsztatowe:

 • pracownię obróbki metalu, w tym akredytowana pracownię spawalniczą,
 • pracownię ręcznej i maszynowej obróbki drewna,
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne,
 • salę konferencyjną mieszczącą  100 osób.

Organizujemy m.in.:

 • kursy i egzaminy spawalnicze we wszystkich specjalnościach,
 • kursy stolarskie, obróbka ręczna, obsługa maszyn, nowe technologie,
 • kursy ślusarskie, maszynowa i ręczna obróbka metali,
 • kursy fryzjerskie,
 • kursy gastronomiczne,
 • kursy operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej,
 • kursy pedagogiczne,
 • kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kursy bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest (eternit),
 • oraz inne pod potrzeby klientów.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, każdego roku aplikujemy i realizujemy projekty współfinansowane ze środków europejskich:

Szkoleniowe dla rolników i domowników

 1. Nowy zawód inwestycją w przyszłość – w powiatach ostródzkim, lidzbarskim, nidzickim 2006-2007
 2. Stolarz-operator cyfrowych maszyn stolarskich (2006-2007)
 3. Spawacz europejski z podstawami ślusarstwa (2006-2008)

Szkoleniowo-doradczy dla osób bezrobotnych i niepracujących

 1. Promocja przedsiębiorczości dla przyszłych przedsiębiorców z powiatu olsztyńskiego (2005-2007)
 2. Promocja przedsiębiorczości dla przyszłych przedsiębiorców z powiatu mrągowskiego (2005-2007)
 3. Promocja przedsiębiorczości dla przyszłych przedsiębiorców z powiatu ostródzkiego (2005-2007)
 4. Uprawnienia TIG i MAG Twoją szansą na lepszą przyszłość (2008-2010)
 5. Cieślę zatrudnię od zaraz – szkolenie, aktywizacja i przygotowanie zawodowe (2009-2010)
 6. Spawacz lub cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw (2010 – 2011)

Projekt informacyjno-badawczy

 1. CSR na Warmii i Mazurach (2009-2010)

Szkoleniowe we współpracy ponadnarodowej dla osób pracujących

 1. Bon appetit – tajniki kuchni francuskiej (2009-2010)
 2. Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach (2009-2010)
 3. Czekolada i lody – z tradycją w XXI wiek (2009-2010)
 4. Dolce gusto – słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa  (2009-2010)

Szkoleniowe dla osób pracujących

 1. Szkolenie z zakresu usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kuchni francuskiej (2005-2007)
 2. Mechatronik – zawód stworzony przez nowoczesne technologie  (2008-2009)
 3. Mechatronika – anatomia maszyn XXI wieku  (2010 – 2010)

Potwierdzające kwalifikacje dla osób pracujących

 1. Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych  (2009-2010)
 2. Pan i Pani Czeladnik – kwalifikacje zawodowe dla wszystkich (2010-2011)
 3. Tytuł MISTRZA – dowód na profesjonalizm w zawodzie  (2010-2011)

W zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych pomiędzy regionami Polski Wschodniej we współpracy międzyregionalnej

 1. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej (2010-2012)

Partnerskie we współpracy międzynarodowej

 1. E2-VET – Popularyzacja nauczania w zawodzie mechatronik (2003-2006)
 2. Interreg III – Parlament Hanzeatycki (2005-2007)
 3. BerufeGlobal – Edukacja Globalna w kształceniu zawodowym (Leonardo da Vinci)
  (2009-2011)
 4. Lern- und Prozessbegleiter – nadzór  nad procesami w przedsiębiorstwie (Leonardo da Vinci) (2009-2011)
 5. BSR Quick – Interreg (2009-2012)
 6. Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further vocational training INTACT (2018-2021)

Oraz wiele innych z instytucjami rynku pracy w regionie, m.in.:

 1. Nadzieja” – dwa szkolenia spawaczy; odpowiedź na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (2006)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.