Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników

1. Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego dla młodocianych pracowników

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

– umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

– zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu, zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech,

– oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego

2. Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego dla młodocianych pracowników

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego – dostępny w zakładce formularze do pobrania

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech – dostępny w zakładce formularze do pobrania.

4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – dostępny w zakładce formularze do pobrania

KOPIE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO EGZAMINU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z ORYGINAŁAMI W CELU ICH UWIERZYTELNIENIA.

3. Przebieg egzaminu sprawdzającego dla młodocianych pracowników

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie. Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u w zakładzie u członka komisji egzaminacyjnej. Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o złożeniu egzaminu.