Seminaria Branżowe

Kuratorium Oświaty w Olsztynie organizuje cykl spotkań promujących kształcenie zawodowe. Spotkania odbywać się będą we wszystkich powiatach w naszym województwie. Jest nam niezmiernie miło,że Rzemiosło zostało zaproszone do zaprezentowania informacji na temat rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

W każdym spotkaniu wezmą udział prelegenci promujący naukę zawodu w rzemiośle – przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz pracownicy Cechów.

Poniżej przedstawiamy relacje z każdego spotkania, które będą na bieżąco uzupełniane:


14.02.2020 – Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki 14 lutego 2020 r. uczestniczył w seminarium poświęconym promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym, zorganizowanym w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Zapoczątkowało ono cykl powiatowych seminariów w województwie warmińsko-mazurskim, poświęconych zmianom w kształceniu branżowym, oczekiwaniom rynku pracy, współpracy szkół z pracodawcami oraz doradztwu zawodowemu.

Izbę reprezentowała Pani Anna Zajączkowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego. Prelegentką z ramienia Izby była Pani Adriana Dubicka – Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie.

Organizację seminariów koordynują powiatowi doradcy zawodowi powołani do Sieci Powiatowych Doradców Zawodowych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie trafności wyboru ścieżki edukacyjnej na dorosłe życie ucznia. Zwrócił uwagę, że rynek pracy zmienia się, a wraz z nim proces kształcenia, który musi nadążyć za potrzebami rynku pracy. Dodał, że seminarium jest okazją do pokazania istotnego znaczenia, jakiego nabiera nie tylko wiedza teoretyczna zdobyta w procesie kształcenia, ale głównie umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Podkreślił, że zmiany w kształceniu branżowym koncentrują się przede wszystkim na uczniu i pracodawcy oraz na optymalnym przygotowaniu go do trafnego wyboru i wykonywania przyszłego zawodu.

Podczas spotkania zaprezentowano rolę doradcy zawodowego i doradztwa zawodowego w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zwrócono uwagę na odpowiedzialność dyrektora szkoły w świetle prawa w kontekście realizacji doradztwa zawodowego. Zaprezentowano zmiany w szkolnictwie branżowym, które nastąpiły od 1 września 2019 r. Seminarium było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się z uczestnikami seminarium przedstawiciele pracodawców oraz szkół biorących udział w programie.


18.02.2020 – Elbląg


20.02.2020 – Szczytno

Seminarium branżowe poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym w powiecie szczycieńskim odbyło się 20 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie.

W seminarium uczestniczyli Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Starosta Szczycieński, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół/ placówek i instytucji wspierających doradztwo zawodowe, doradcy zawodowi, pedagodzy, kierownicy szkolenia praktycznego, pracodawcy powiatu szczycieńskiego.

Prelegentką z ramienia Izby była Pani Sylwia Odrzywolska – Kierownik Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie.

Uczestników seminarium powitała Gabriela Woźniak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie. Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty w swoim wystąpieniu podkreślił rangę dopasowania oferty szkół do potrzeb i wymogów rynku pracy. Jarosław Matłach Starosta Szczycieński wskazał ważność tego typu spotkań służących promocji szkolnictwa branżowego i doradztwa zawodowego. Z aspektami prawnymi dotyczącymi obowiązków dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego zebranych zapoznała Jolanta Opaluch – doradca metodyczny z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Skutki niewłaściwego wyboru zawodu przybliżyła Aneta Soliwoda – doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie. Instytucje wspierające realizację doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu szczycieńskiego przestawiła Paulina Kraśniewska – powiatowy koordynator doradztwa zawodowego. O wpływie Programu „Laboratorium. Mój profil” na wspomaganie ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej wypowiadali się Katarzyna Ulatowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczytnie oraz przedstawiciele Firmy Novum. Najważniejsze zmiany w szkolnictwie branżowym omówiła Grażyna Dywańska – koordynator ds. kształcenia zawodowego, wskazując na: wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, zmiany w egzaminie zawodowym oraz w organizacji szkół i placówek, cykliczną prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, staż uczniowski, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli, nowe zasady finansowania szkół branżowych oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Zagadnienie „Uczeń, a młodociany pracownik” przybliżyli zebranym Sylwia Odrzywolska i Piotr Lemecha – kierownik szkolenia praktycznego z Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie.

Seminarium podsumowała Małgorzata Hochleitner Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, podkreślając wagę kształcenia praktycznego uczniów oraz doradztwa zawodowego w systemie edukacji.


26.02.2020 – Bartoszyce

Dnia 26 lutego 2020 r. Warmińsko-Mazurski  Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wspólnie ze Starostą Powiatu Bartoszyckiego Janem Zbigniewem Nadolnym zorganizowali seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 10.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty z Elbląga, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy branżowych szkół z Bartoszyc i Górowa Iławieckiego oraz mała grupa przedsiębiorców. Łącznie w seminarium udział wzięło 50 osób.

Prelegentem z ramienia Izby był Pan Stanisław Rynkiewicz – Dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim.  

W programie omówiono:

-Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego. Instytucje wspierające realizację  doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu ( wykł. Małgorzata Wendorff – Królewska – doradza metodyczny-Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach).

-Skutki niewłaściwego wyboru zawodu ( wykł. Stanisław Rudziński – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach),

-Laboratorium. Mój profil – jako program wspomagający ucznia w wyborze zawodu (przedstawiciel bartoszyckiej firmy W-M Glass Sp. z o.o. oraz szkolny doradca zawodowy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu Krystyna Stankiewicz),

-Nowa Szkoła Branżowa – zmiany w kształceniu zawodowym – wizytator Jadwiga Abrusewicz, Urszula Petrykowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w BartoszycachDorota Lipkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.

-Uczeń a młodociany pracownik (Stanisław Rynkiewicz)  

W wyniku podsumowania seminarium warto podkreślić wagę szkolnictwa branżowego w świetle nowych przepisów jak i wytycznych władz oświatowych. Za ważne uznano potrzebę rozwoju  branżowego szkolnictwa ponadpodstawowego połączonego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Podkreślono element ściślejszej współpracy oświaty z przedsiębiorcami. Uwypuklono wagę i znaczenie pozycji ucznia, którego edukacja  branżowa winna rozpocząć się już w pierwszych klasach szkoły podstawowej, co zagwarantowałoby właściwe przygotowanie ucznia do trafnego wyboru zawodu przy pomocy doradców zawodowych. Przedstawiciel Kuratorium podkreślił fakt realizacji kształcenia dualnego w rzemiośle, co zostało przez przedstawiciela rzemiosła podkreślone w jego wystąpieniu. Pogadanka przedstawiciela rzemiosła (prezentacja  multimedialna) wzbudziła ogólne zainteresowanie, a to dlatego iż od lat na terenie powiatu bartoszyckiego nie funkcjonuje organizacja cechowa. Dało się zauważyć  iż rolę organizacji w zakresie nadzoru nad szkoleniem branżowym zaczęły pełnić dyrekcje szkół zawodowych i branżowych. Organizatorzy seminarium podkreślali potrzebę dalszego doskonalenia zmian w życiu gospodarczym zakładów i firm prowadzących szkolenie.


27.02.2020 – Malinowo

W Zespole Szkół w Malinowie odbyło się seminarium zawodowe szkół branżowych Powiatu Działdowskiego. Wzięli w nim udział między innymi przedstawiciele pracodawców, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, samorządowcy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty a także Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie.

Izbę reprezentował Prezes Pan Antoni Górski. Prelegentką była Pani Karolina Knowska-Siwkowska – Dyrektor Biura Izby.

Wicestarosta Marian Brandt powiedział, iż bardzo się cieszy, że dzisiejsze seminarium jest elementem promocji szkolnictwa branżowego i pomoże w pozyskiwaniu uczniów w przyszłości. Ważne jest, żeby to kształcenie było wspierane przez szkołę, samorząd i pracodawców.

Starosta Paweł Cieśliński dodał, iż jest to jedna z form prezentacji naszych szkół i szkolnictwa branżowego, które jest chyba jednym z najważniejszych elementów edukacji naszej młodzieży. Do tej pory było niezbyt doceniane, a dziś uważamy, że jest jednym z ważniejszych elementów edukacji i kształcenia.

Marek Kozłowski, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie podkreślił, iż w związku z odwróceniem się znaczenia kształcenia zawodowego i ogólnego nastąpiła zamiana ról. Ważny dla każdego człowieka jest dobry zawód, wybór kierunku i przyszła kariera. Wiemy, że często po ukończeniu studiów trudniej jest człowiekowi wykształconemu znaleźć się na rynku pracy, a jego uposażenie jest niższe niż fachowca, który ukończy szkołę branżową dającą mu możliwość wpasowania się w rynek pracy.

Teresa Miecznik, przedstawiciel Heinz-Glas Działdowo uważa, że szkoły ponadpodstawowe są przygotowane do kształcenia zawodowego a ich zakład poszukuje dobrych uczniów, których będą mogli później zatrudnić w firmie. Podkreśliła, że takie spotkania umożliwiają dotarcie do większego grona odbiorców.

Jak ważne w dzisiejszych czasach jest kształcenie zawodowe i jak wielki niedobór fachowców na rynku pracy świadczyła ilość osób biorących udział w seminarium.

Oferta kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu działdowskiego jest bardzo szeroka, niemal każdy uczeń zainteresowany zdobyciem atrakcyjnego zawodu znajdzie coś dla siebie.

Podsumowując: przed uczniami szkół podstawowych i ich rodzicami ważne decyzje: kształcić się zawodowo czy ogólnie? Szkoły ponadpodstawowe w Powiecie Działdowskim mają znakomite oferty niezależnie od wybranej ścieżki kształcenia.


28.02.2020 – Mrągowo

W piątek 28 lutego w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie odbyło się seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym.

W seminarium uczestniczyli dyrektorzy i doradcy zawodowi ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu mrągowskiego. Ponadto na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą i reprezentanci Rzemiosła.

Prelegentką z ramienia Izby była Pani Barbara Brzostek – Kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie.

Przypomnijmy, że Minister Edukacji Narodowej wydał w zeszłym roku rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Zmiany w szkolnictwie zawodowym stanowią odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku pracy. W efekcie przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji wypracowano nową strukturę podstaw programowych, określając efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji tych efektów, które zostaną wykorzystane w systemie egzaminów zewnętrznych czy też przy ustalaniu wymagań egzaminacyjnych. 

W części dotyczącej warunków realizacji kształcenia w zawodzie określono także wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zakresie danej kwalifikacji lub wskazano wyposażenie, do którego szkoła musi zapewnić uczniom dostęp (np. u pracodawcy, w centrum kształcenia zawodowego).  

Organizatorami szkolenia byli: Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Seminarium było jednocześnie doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej CKZiU na rok szkolny 2020/2021.


5.03.2020 – Braniewo

5 marca 2020 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie, odbyło się seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym. Organizatorem spotkania był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Starosta Powiatu Braniewskiego. W seminarium uczestniczyli: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Starosta Powiatu Braniewskiego, dyrektorzy szkół i placówek, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy i pracodawcy.

Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowała Pani Karolina Knowska-Siwkowska – Dyrektor Biura Izby, która była także prelegentką.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Wojciech Cybulski, w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę działań wspierających ucznia w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Zwrócił uwagę na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, któremu musi sprostać oferta kształcenia. Wskazał, że celem zmian w kształceniu jest między innymi odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego oraz zwiększenie wpływu pracodawców na jego funkcjonowanie. Podkreślił, że najważniejszym ogniwem tych zmian jest uczeń.

Z aspektami prawnymi, dotyczącymi obowiązków dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego, zapoznała uczestników seminarium Małgorzata Wendorff-Karólewskadoradca metodyczny z zakresu doradztwa zawodowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach. Skutki niewłaściwego wyboru zawodu omówiła natomiast Joanna Sokół – dyrektor ZSZ w Braniewie. Dobre praktyki w zakresie doradztwa przedstawił Roman Michalski – doradca zawodowy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Braniewie. O kształceniu zawodowym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mówił Jarosław Dobrowolski – wicedyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie. Rolę „Laboratorium. Mój profil”, jako programu wspomagającego ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, nakreśliła Bogumiła Jacak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie. Zmiany w kształceniu zawodowym oraz udział pracodawców w tym zakresie, jak również stałą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa, omówiła Joanna Sokół – dyrektor ZSZ w Braniewie. Karolina Knowska-Siwkowska wraz Małgorzatą Brzozowską – kierownik szkolenia praktycznego w ZSZ w Braniewie przybliżyły zagadnienie „Uczeń a młodociany pracownik”. Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu braniewskiego przedstawiła Monika Czubkowska-Bludzis – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Braniewskiego.

Całość spotkania podsumowała Anna Batug, wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu.


Informacja: W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie środków bezpieczeństwa wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wszystkie seminaria poświęcone promocji szkolnictwa branżowego, które były zaplanowane po 9 marca 2020 r. zostają odwołane.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.