Spotkanie ROK W DIALOGU w Pałacu Chodkiewiczów

W dniach 4-5 grudnia 2018 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się dwudniowe spotkanie „ROK W DIALOGU” promujące dialog społeczny i podsumowujące ważne dla partnerów społecznych, w szczególności organizacji pracodawców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne w 2018 r. z udziałem RDS.

Na spotkaniu pojawiła się liczna reprezentacja z Warmii i Mazur. Naszą Izbę reprezentowali: Prezes Antoni Górski, Wiceprezesi: Tadeusz Kobus i Jan Szymczak, pracownicy biura: Anna Zajączkowska i Justyna Kaczorek. Cech Rzemiosł Różnych w Olsztynie reprezentowała Pani Adriana Dubicka – p.o. Dyrektora.  Natomiast z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Ostródy pojawili się: Panowie Andrzej Zwierzyński i Michał Kiersnowski oraz Pani Iwona Kozłowska.

Sesja otwierająca spotkanie odbyła się z udziałem gości;  Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Pana Michała Wójcika Wiceministra Sprawiedliwości oraz Pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele rzemiosła w zespołach problemowych Rady oraz liczni reprezentanci izb rzemieślniczych.

Spotkanie otworzył Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Następnie prof. Jan Klimek, Zastępca Prezesa Zarządu ZRP oraz Członek Rady Dialogu Społecznego, przedstawił perspektywy rozwoju kształcenia dualnego z udziałem rzemiosła.

Wystąpienie profesora Jana Klimka skomentowali zaproszeni na spotkanie goście.

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, podkreśliła bardzo dobrą dotychczasową współpracę z kierownictwem Związku Rzemiosła Polskiego i poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta RP w dniu 29 listopada 2018 roku zmian w prawie oświatowym uwzględniających postulaty środowiska rzemieślniczego. Ustawa wprowadza szereg zmian ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz wskazuje na ważną rolę pracodawców. Pani Minister podkreśliła szereg zmian dotyczących poprawy edukacji zawodowej oraz zwróciła uwagę na zwiększenie dofinansowania dla pracodawców na kształcenie zawodowe w niektórych zawodach, utrwalenie egzaminu czeladniczego, który jest elementem rzemieślniczego przygotowania zawodowego, uwolnienie pensji nauczycieli zawodu, wprowadzenie obowiązkowych egzaminów zawodowych (także w systemie rzemieślniczym) oraz wyraziła nadzieję na odnowienie porozumienia ze Związkiem Rzemiosła Polskiego na początku przyszłego roku.

Pan Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wyraził podziękowania Pani Minister Edukacji za uwzględnienie postulatów i oczekiwań środowiska rzemieślniczego w nowelizowanym prawie oświatowym oraz podkreślił ogromne znaczenie dualnego systemu kształcenia zawodowego, a także konieczność jego promocji.

Pani Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Forum Związku Zawodowych, m.in. zapowiedziała nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, intensyfikację działań na rzecz zwiększenia efektywności dialogu społecznego oraz zwróciła uwagę na wdrożenie w naszym kraju zapisów „Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”.

Druga część dnia poświęcona była rynkowi i prawie pracy oraz edukacji. Najpierw Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz omówiła temat kwalifikacji zawodowych w kontekście zmian systemowych.

O Współpracy z resortami w zakresie opiniowania i wdrażania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji mówiła Ewa Kowalczuk z Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, podkreślając bardzo istotną rolę, jaką odgrywają kwalifikacje rzemieślnicze w tym systemie.

W kolejnym wystąpieniu Wacław Napierała, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców  w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawił działania partnerów społecznych w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

Następnie Pan Jan Kosiński z Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprezentował działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie uczenia się przez całe życie i kształcenia zawodowego jako przykład wspierania przez Europejski Fundusz Społeczny zmian w systemie oświaty.

Wpływ zmian legislacyjnych na ochronę danych osobowych – z perspektywy organizacji pracodawców – rzemieślników omówił mec. Marcin Kramek z Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Przedstawił zasadnicze zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO.

Pierwszy dzień zakończyło wystąpienie Piotra Krzyżaniaka, Dyrektora Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, który poruszył temat Perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w rzemiośle w świetle proponowanych zmian legislacyjnych

Drugi dzień spotkania poświęcony był polityce gospodarczej, zamówieniom publicznym oraz funduszom unijnym. W pierwszym wystąpieniu Pani Małgorzata Skwarek-Kołtunowicz z Wydziału Postępowań Administracyjnych CEIDG Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, omówiła wymiar praktyczny tzw. Konstytucji Biznesu (pakiet pięciu ustaw) oraz szukała odpowiedzi na pytanie, czy organizacje pracodawców mogą stać się partnerami administracji publicznej w nowych obszarach.

Jako drugi głos zabrał Pan Piotr Szczegot, który zreferował planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych i wyniki ich  konsultacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Agata Lutow przedstawiła zmiany w podatkach dochodowych i innych regulacjach w kontekście reformy systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Ekspert Business Centre Club, Marcin Tumanow, przedstawił w prezentacji Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027 oraz rolę partnerów społecznych w procesie ich opracowania i wdrożenia.

Dwudniowe spotkanie zakończyło wystąpienie Pani Edyty Doboszyńskiej, Dyrektor Generalnej Związku Rzemiosła Polskiego i sekretarza Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.