Minister Olga Semeniuk na spotkaniu z Rzemieślnikami Warmii i Mazur

 

Dnia 27 stycznia 2020 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie Podsekretarz Stanu Pani Olgi Semeniuk z przedstawicielami rzemiosła. 

W spotkaniu uczestniczyli rzemieślnicy Warmii i Mazur, członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, pracownicy organizacji rzemieślniczych oraz pracownicy Biura Izby. Bardzo ważnymi gośćmi tego wydarzenia byli: Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt – Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Pani Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty, Pan Dominik Robacki – Dyrektor Zespołu samorządowo-organizacyjnego Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Marek Obrębski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie i Pan Tomasz Sielicki – Burmistrz Miasta Braniewo.

Powołana, na początku stycznia 2020 r., na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Ewa Semeniuk, zgodnie z decyzją ministra, ma w swej pieczy sprawy związane z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym opracowywanie rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła. Otwarciem do działań w tym zakresie  jest zaplanowany cykl spotkań z rzemieślnikami i przedstawicielami izb i cechów na terenie całego kraju, które pozwolą jej poznać charakter oraz problemy rzemiosła także w wymiarze lokalnym.

Spotkanie otworzył Prezes Izby Pan Antoni Górski, który przywitał przybyłych gości oraz przypomniał jak wiele zmian istotnych dla rzemiosła udało się już wprowadzić dzięki dobrej współpracy z rządem oraz zgłaszania postulatów między innymi przez naszą Izbę. Przypomniał jak wielki potencjał ma rzemiosło i jak wspaniałymi rzemieślnikami możemy pochwalić się w naszym regionie. Wspomniał między innymi o firmach Meble Wójcik, Szynaka Meble czy Magnetic System Technology Pana Sachrynia. 

Prezes przekazał, że podczas spotkania będziemy zajmować się między innymi szkolnictwem zawodowym w rzemiośle prowadzonym w systemie dualnym, które jest bardzo istotne. Wspomniał, że szkolnictwo zawodowe to zarówno kadry, szkolenie jak i nadawanie tytułów czeladniczych i mistrzowskich. Nadmienił, że w tej kwestii mamy wiele pytań, które ma nadzieję zostaną poruszone. Rzemiosło to rzemieślnicy, firmy rzemieślnicze i organizacje, które ich zrzeszają – Cechy oraz Izby Rzemieślnicze w całej Polsce. Jeśli mówimy o firmach to są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, więc na równi ze szkolnictwem zawodowym interesują nas także tematy gospodarcze nurtujące rzemieślników takie jak podatki, ubezpieczenia czy wsparcie dla tych firm ze strony rządzącej. Prezes zachęcił rzemieślników obecnych na sali do zabierania głosu i przedstawienia kwestii, które przeszkadzają w skutecznym prowadzeniu działalności gospodarczej i szkoleniu pracowników młodocianych.

Dyrektor Biura Izby Pani Karolina Knowska-Siwkowska przedstawiła prezentację na temat działalności Izby oraz zrzeszonych organizacji, jej potencjału i sposobu realizacji zadań rzemiosła, zwłaszcza w obszarze szkolenia zawodowego a także przedstawiła sieć współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami zarówno w kraju jak i za granicą.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Matracki – Mistrz Fryzjerstwa, Prezydent OMC Europy Zachodniej i trener kadry narodowej, który przedstawił działalność swojego zakładu fryzjerskiego oraz opowiedział o sukcesach Olsztyńskich fryzjerów na arenie międzynarodowej. W swojej prezentacji położył nacisk na kształcenie dualne. Zaznaczył, że praca w rzemiośle nigdy się nie kończy i rzemieślnicy pracują przez całe życie. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film przedstawiający sukces polskich fryzjerów podczas ostatnich Mistrzostw Świata we Fryzjerstwie w Paryżu w 2019 roku. Na zakończenie spotkania Pani Minister została zaproszona do wizyty w salonie fryzjerskim Panów Matrackich. 

W kolejnej części spotkania odbyła się debata naszych rzemieślników i zaproszonych gości z Panią Minister. Rzemieślnicy, zajmujący się szkoleniem uczniów, zwrócili uwagę na problem niewłaściwych relacji czasu, jaki w szkołach zawodowych przeznaczany jest na naukę teoretyczną i naukę praktyczną realizowaną u pracodawców. Od kilku lat w niektórych szkołach zawodowych naszego regionu, kosztem zajęć praktycznych, zwiększa się liczbę godzin przeznaczonych na naukę teoretyczną. Ta sytuacja powoduje osłabienie jakości kształcenia praktycznego, bowiem szkolącym rzemieślnikom pozostawia się zbyt małą liczbę godzin na realizację programu praktycznej nauki zawodu. Rzemieślnicy słusznie obawiają się, że taka organizacja kształcenia zawodowego prowadzi do obniżenia fachowości absolwentów nauki zawodu, a tym samym będzie przyczyniała się do powiększania luki brakujących ciągle kadr fachowych.

Wskazano na problemy nierespektowania, także przez instytucje publiczne, przepisów ustawy o rzemiośle, które jednoznacznie ustalają, że rzemieślnik zatrudniający młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zrzesza się w organizacji rzemiosła. W regionie ten ustawowy obowiązek jest dowolnie traktowany, zarówno przez przedsiębiorców, jak instytucje administracji publicznej, w tym rynku pracy. W ocenie uczestników spotkania prawo powinno być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie podmioty, zwłaszcza publiczne, a tak nie jest.

Bardzo istotnym tematem dedykowanym Pani Minister jest kwestia przekształcania użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się zakłady rzemieślnicze. Rzemieślnicy zaapelowali o pilne działania legislacyjne. Zwrócono również uwagę, na wzmożoną ilość kontroli oraz rosnącą biurokrację, która bardzo utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednym z poruszonych tematów były również nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców w zakresie rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach. Rzemieślnicy uważają, iż niektórzy mikroprzedsiębiorcy mogą nie podołać wyzwaniom stawianym przez zmiany przepisów, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie spraw elektronicznie. Przepisy wydają się również być zbyt skomplikowane dla wielu małych firm.

Pani Minister serdecznie podziękowała za zaproszenie, debatę i wszystkie zgłoszone wnioski oraz powtórzyła, iż chciałaby aby rok 2020 był rokiem odbudowy prestiżu rzemiosła. Spotkanie zakończył Pan Prezes wręczając Pani Minister pamiątkowy medal, który został wybity z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.