„Praca człowieka – szanse i wyzwania w XXI w” – Konferencja

29 listopada 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Praca człowieka – szanse i wyzwania w XXI w”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowała p. Justyna Kaczorek.

Program konferencji:

8.30 – 9.00   Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30   Uroczyste otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM dr hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM oraz Pana Ministra Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy

Sesja I                   

09.30 – 11.15 Moderator dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM

09.30 – 09.45  dr hab. Piotr Prusinowski, UWM Przyszłość ochrony pracy pracowników

09.45 – 10.00  dr Agata Ludera-Ruszel, URz Prawo do (godnej) pracy. Prawo dla wszystkich, czy dla wybranych?

10.00 – 10.15   dr Jakub Szmit, UG Staż pracy czy staż zatrudnienia? Reakcja na zmiany rynku pracy

10.15 – 10.30   dr Kamila Naumowicz, UWM Zatrudnienie za pośrednictwem platform internetowych – szanse i zagrożenia

10.30 – 10.45   dr Katarzyna Jaworska, UWM Robotyzacja rynku pracy

10.45 – 11.15     Dyskusja

11.15 – 11.45   Przerwa kawowa

Sesja II

11.45 – 13.15    Moderator dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH

11.45 – 12.00   dr hab. Dariusz Makowski, prof. UŁ Kilka refleksji na temat aktualnych wyzwań stojących przed PIP

12.00 – 12.15   dr Ariel Przybyłowicz, UWr Uprawnienia PIP w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy

12.15 – 12.30    dr Łukasz Sztych, PIP Ewolucja uprawnień kontrolno-nadzorczych PIP w zakresie wynagrodzeń pracowniczych

12.30 – 12.45    mgr Barbara Surdykowska, UKSW (NSZZ „Solidarność”) Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście zatrudnienia niepracowniczego. PIP a art. 304 k.p.

12.45 – 13.15     Dyskusja

13.15 – 13.45  Przerwa kawowa

Sesja III

13.45 – 15.15  Moderator dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

13.45 – 14.00 dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, UMK Zadania PIP w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zasady równego traktowania w zatrudnieniu

14.00 – 14.15  dr Barbara Godlewska-Bujok, UW Rola Państwowej Inspekcji Pracy we wprowadzaniu w życie przepisów w zakresie ochrony pracy kobiet

14.15 – 14.30    dr Marcin Wujczyk, UJ Kontrola przestrzegania zakazu dyskryminacji przez Państwową Inspekcję Pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda

14.30 – 14.45   dr Krystyna Ziółkowska, UWM Ochrona interesu pracodawcy – analiza prawna

14.45 – 15.00   dr Maciej Lubiszewski,  UWM – Wybrane aspekty ochrony praw pracowniczych w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych

15.00 – 15.30   Dyskusja

15.30  Zamknięcie Konferencji

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.