Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe – Szkolenie BHP

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP dla pracowników młodocianych przystępujących do nauki zawodu.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP dla 25 pracowników młodocianych na stanowiskach robotniczych.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Wojewódzki Dom Rzemiosła, ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn.

Termin szkolenia: 7.10.2019 roku

 

Do składania ofert zachęcamy Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują pracownikami posiadającymi wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz są w stanie zapewnić w trakcie szkolenia pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu szkolenia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie w/w usługi.

 

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z załącznikami potwierdzającymi referencje oraz szczegółowym programem szkolenia na adres mailowy Izby Rzemiosła.

Osoba do kontaktu: Justyna Kaczorek

WMIRiP, ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn,

tel.: 89 527 61 88

e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl

NIP 739 020 21 39

Godz. urzędowania: 7.00 – 15.00

 

                                              

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.