Kongres Rzemiosła Polskiego 2019

 

Dnia 25 czerwca 2019 roku w siedzibie ZRP – Pałacu Chodkiewiczów, obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa ZRP.

Delegatami z Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości byli:

  1. Antoni Górski – Prezes Izby
  2. Kazimierz Samokar
  3. Tadeusz Kobus
  4. Mirosław Mazur

 

    

 

Część roboczą Kongresu rozpoczął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, zapoznając delegatów ze sprawozdaniem z prac Zarządu po roku działania pod rządami nowego kierownictwa.

Na liście uchwał i wniosków priorytetowe miejsce zajęły problemy z zakresu szeroko pojętej oświaty zawodowej. Wśród zgłaszanych spraw powtarzała się konieczność zwiększenia kwoty dofinansowania za szkolenie uczniów w rzemiośle, która obejmowałaby również refundację za okres nauki spowodowany powtarzaniem roku w szkole branżowej, oraz potrzeba zmiany prawa w kierunku powrotu do listy zawodów rzemieślniczych, których wykonywanie powinno być związane z koniecznością posiadania kwalifikacji. Znacznie podniosłoby to poziom rzetelności i jakości wykonywanych usług, które dzisiaj w wielu zawodach rzemieślniczych mogą być oferowane również przez przedsiębiorców niezrzeszony w organizacjach rzemiosła, a nawet nieposiadających stosownych uprawnień.

Zgłoszono również potrzebę obecności w czasie Kongresu przedstawicieli Rządu RP, aby kwestie ważne dla środowiska rzemieślniczego były popularyzowane i docierały bezpośrednio do osób decyzyjnych w Państwie.

Kongres zakończył się przyjęciem sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2018 oraz udzieleniem absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za działalność w mijającym roku.

Tradycyjnie Kongres Rzemiosła Polskiego rozpoczął się uroczystością wręczenia Szabli Kilińskiego rzemieślnikom zasłużonym dla środowiska.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.