II Warsztaty projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła”

II Warsztaty projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła”

Związek Rzemiosła Polskiego od grudnia 2017 roku realizuje projekt „Monitorowanie  prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest monitorowanie zmian w prawie gospodarczym i wypracowywanie stanowisk wobec proponowanych zmian w przepisach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej i warunki, w których działają przedsiębiorcy, w tym zakłady rzemieślnicze.

W dniach 18-19 października 2018 r. w Zakopanem w Hotelu „Skalny” odbyły się drugie warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu.

Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali pracownicy biura: Pani Anna Zajączkowska oraz Pani Justyna Kaczorek.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia założeń i celów warsztatów. W pierwszym dniu skoncentrowano się na trzech aktach prawnych. Pierwszym poruszanym tematem było stanowisko ZRP dot. zmiany ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Prezentacji towarzyszyło podsumowanie opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym. W dalszej części warsztatów omawiano stanowisko ZRP do projekt ustawy Ordynacja Podatkowa. Dyskusja była poprzedzona przedstawieniem wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji, prezentacją opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym praz ogólnych założeń wstępnego stanowiska ZRP. Ostatnim tematem dnia było przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Drugiego dnia warsztaty obejmowały przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, stanowiska do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę oraz dot. Nowego Prawa Zamówień Publicznych. Warsztaty zakończyło omówienie propozycji Związku Rzemiosła Polskiego dot. aktów prawnych będących przedmiotem monitorowania w kolejnym etapie realizacji projektu.

Zachęcamy do zamieszczania opinii w panelu konsultacyjnym on-line stworzonym na potrzeby projektu: http://rzemioslooprawie.zrp.pl/

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.