Przygotowanie zawodowe dorosłych – aktywizacja zawodowa dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, który może odbywać się w dwóch formach:

  • praktycznej nauki zawodu dorosłych – minimalnie 6 miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy,
  • przyuczenia do pracy dorosłych – minimalnie 3 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między:

  • pracodawcą i starostą lub
  • pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową.

Podjęcie nauki w rzemiośle daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, zapewnia indywidualny tok nauczania, poznanie nowoczesnych technologii oraz nabycie umiejętności praktycznych, które są najbardziej potrzebne w przyszłej pracy. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w instytucji szkoleniowej lub przez pracodawcę. Rzemieślnicza praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin mogą uzyskać Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Zawiera on opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne.

Rzemieślnicze przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem zaświadczenia zdania egzaminu sprawdzającego. Osoby, które zdały powyższy egzamin i pracowały w pełnym zakresie w zawodzie, którego dotyczyło przyuczenie przez co najmniej rok po zdaniu w/w egzaminu, mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego i uzyskać potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w tym zawodzie. Świadectwo czeladnicze umożliwia im wykonywanie zawodu w pełnym zakresie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Osoby zainteresowane odbyciem przygotowania zawodowego dorosłych składają do właściwego urzędu pracy wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych.