Kongres Rzemiosła Polskiego

W dniu 19 czerwca 2018 roku w siedzibie ZRP odbył się Kongres Rzemiosła Polskiego.

Delegatami z Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości byli:

 1. Antoni Górski – Prezes Izby
 2. Kazimierz Samokar
 3. Tadeusz Kobus
 4. Jan Szymczak
 5. Mirosław Mazur

Natomiast Pan Stanisław Rynkiewicz – Dyrektor Cechu w Lidzbarku Warmińskim został odznaczony „Szablą im. Jana Kilińskiego”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Kongresu i wybór Prezydium Kongresu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad Kongresu.
 4. Wybory Komisji kongresowych przewidzianych w regulaminie obrad Kongresu (Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków).
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Kongresu.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2017.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie absolutorium.
 8. Dyskusja
 9. Przyjęcie sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz pozostałym członkom Zarządu za działalność w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • planu finansowego ZRP na 2018 r.
 • planu działalności ZRP na 2018 r.
 1. Informacja na temat lustracji przeprowadzonej w Związku Rzemiosła Polskiego przez Krajową Radę Spółdzielczą – podjęcie uchwały ws przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
 2. Przyjęcie stanowisk Kongresu.
 3. Zakończenie Kongresu

Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego w sprawie egzaminu czeladniczego: https://zrp.pl/stanowisko-kongresu-rzemiosla-polskiego-dot-egzaminu-czeladniczego

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.