Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych

1. Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego dla osób dorosłych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych do egzaminu sprawdzającego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

2. Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego dla osób dorosłych

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu – dostępny w zakładce formularze do pobrania

2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych

3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych

4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – dostępny w zakładce formularze do pobrania

KOPIE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO EGZAMINU NALEŻY PRZEDSTWIĆ WRAZ Z ORYGINAŁAMI W CELU ICH UWIERZYTELNIENIA.

3. Przebieg egzaminu sprawdzającego dla osób dorosłych

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu :

– umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,

– przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

– podstawowych zasad ochrony środowiska.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godzin. Etap praktyczny odbywa się w zakładzie u członka komisji egzaminacyjnej. Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego