RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W OLSZTYNIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn, (nr tel.: 89 527-61-88, 
adres e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl).

2. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

– przeprowadzania egzaminów, kursów, szkoleń, konkursów

– przeprowadzenia procesu zawarcia umowy najmu

– udostępniania dokumentacji na potrzeby zainteresowanych firm, osób prywatnych

– przeprowadzenia procesu rekrutacji

– sporządzania protokołów, nadawania odznaczeń rzemieślniczych, współpracy z organizacjami

– wystawienia faktur i innych dokumentów księgowych

– obsługi kadrowo-finansowej

– obsługi prawnej

– kontroli działalności Izby

-umieszczenia zdjęć i informacji na stronie www oraz w kronice Izby

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;

– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.