Egzamin czeladniczy

1. Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

2. Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – dostępny w zakładce formularze do pobrania

2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).

3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – dostępny w zakładce formularze do pobrania

Młodociani pracownicy:

1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub zaświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).

3. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

KOPIE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO EGZAMINU NALEŻY PRZEDSTWIĆ WRAZ Z ORYGINAŁAMI W CELU ICH UWIERZYTELNIENIA.

3. Przebieg egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (cześć ustna i część pisemna).

Etap praktyczny odbywa się w zakładzie u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej i polega on na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

1. Rachunkowość zawodowa

2. Dokumentacja działalności gospodarczej

3. Rysunek zawodowy

4. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

5. Podstawowe zasady ochrony środowiska

6. Podstawowe przepisy prawa pracy

7. Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu zdający sprawdza kompletność stron.

Część ustna egzaminu teoretycznego polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresy następujących tematów:

1. Technologia

2. Maszynoznawstwo

3. Materiałoznawstwo

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut. Po przygotowaniu przystępuje do udzielania odpowiedzi ustnej przed zespołem egzaminacyjnym. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Po ukończonym egzaminie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odczytuje wyniki egzaminu.

Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, w którym zamieszczona jest informacja, z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

Standardy egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego w zakładce oświata zawodowa.