Od szkolenia do zatrudnienia – uczestnicy i rekrutacja

Uczestnicy i rekrutacja

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 100 bezrobotnych osób (do 25-ego roku życia.), które są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji w zakresie spawania metodami TIG i MAG (60 osób) i zawodu cieśli (40 osób). Do udziału w projekcie wybrane będą osoby, które wykazują silną motywację, chęć zmiany zawodu oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań i zdobywania nowej wiedzy.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • jest osobą do 25 roku życia, bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy,
 • zamieszkuje na terenie powiatów: bartoszycki , kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński i miasto Olsztyn.
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 • w pierwszej kolejności będą przyjmowane odważne kobiety podejmujące się nowych wyzwań – praca w „męskich” zawodach
 • osoby wkraczające po raz pierwszy na rynek pracy,
 • osoby nie posiadające kwalifikacji/uprawnień zawodowych

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w szkoleniu?

 • Należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www. /w siedzibie Projektodawcy i przesłać lub dostarczyć do siedziby biura projektu (Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 204,209),
 • dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy dotyczące figurowania w rejestrze osób bezrobotnych (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia do biura projektu),
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • zapoznać się z treścią regulaminu projektu dostępną na stronie internetowej lub w biurze projektu.

Zakwalifikowanie kandydata do projektu zależy od:

 • spełnienia powyższych kryteriów,
 • daty złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych,
 • wyniku rozmowy z psychologiem,
 • przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza lub cieśli,
 • ostatecznie o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kierownik projektu po konsultacji z personelem projektu.

Dokumenty do pobrania

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_Od_szkolenia_do_zatrudnienia.pdf