Od szkolenia do zatrudnienia – o projekcie

„Od szkolenia do zatrudnienia”

O projekcie

Bezpłatne szkolenia:

  • Spawalnicze w dwóch metodach: TIG i MAG
  • Ciesielskie

Termin realizacji projektu: 02.01.2013 – 31.05.2014

W tym okresie odbędzie się 10 kursów w grupach 10 osobowych (6 cykli dla spawaczy i 4 cykle dla cieśli). Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają europejskie uprawnienia spawalnicze – spawacze lub świadectwa czeladnicze w zawodzie cieśli.

Szkolenie spawalnicze:

Co to jest metoda TIG?

Metoda TIG (141) to spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych. (szlachetnych)

Co to jest metoda MAG?

Metoda MAG (135) to spawanie stali elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych.

Szkolenie kończy się egzaminem z każdej metody spawalniczej i uzyskaniem Europejskiego Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim, które honorowane jest w krajach Unii Europejskiej.

Szkolenie w zawodzie cieśli:

Tytuł Czeladnika w zawodzie Cieśla

Egzaminy na tytuł czeladnika przeprowadzone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz rozporz. Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Tytuł „czeladnik” uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną przy izbie rzemieślniczej jest równorzędny tytułowi kwalifikacyjnemu.

Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne, odzież ochronną,
  • bezpłatne badanie lekarskie orzekające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza lub cieśli,
  • zwrot kosztów dojazdu – dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.
  • stypendium (kwota stypendium jest pomniejszona o składki ZUS i podatek.
  • catering,
  • certyfikat ukończenia udziału w projekcie

Po zdanym pozytywnie egzaminie:

Absolwenci cyklu spawalniczego otrzymują: Europejskie Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza (metoda TIG oraz MAG)
oraz
Absolwenci cyklu ciesielskiego: Świadectwo czeladnicze (wg rozporządzenia).

Kontakt do Biura Projektu:

Pracownik obsługi biura: Karina Bartycha
pokój 211, tel. 89 527 61 88 w.21 lub (89) 523 60 52
e-mail: k.bartycha@izbarzem.olsztyn.pl

Specjalista ds. rekrutacji: Alicja Mentrak
pokój 209, tel. 89 527 61 88 w. 20, 15.
e-mail: a.mentrak@izbarzem.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn,
ul. Prosta 38,
tel. 89 527 61 88,
fax. 89 527 50 45,
e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl
www.izbarzem.olsztyn.pl

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Olsztynie.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób w regionie pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
www.efs.gov.pl